Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 • Regulamin

   

  Definicje

   

  I.  Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: 

  1. Sklep Internetowy – sklep internetowy BHP PIAS, dostępny pod adresem www.bhppias.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.

  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia. 

  3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

  4. Regulamin – niniejszy regulamin.

  5. Strona – Sprzedawca i Klient.

  6. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

  7. Towar – rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu internetowego.

  8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenia przez Sprzedawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  9. Sprzedawca – BHP PIAS AGATA PIASECKA, wpisana do CEIDG pod numerem NIP 765-16-23-958, siedziba Firmy: Omulno 2, 78-600 Wałcz. Regon: 321552082.

  10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą Strony Internetowej zgodnie z niniejszym regulaminem (oferta).

  11. Cena – wartość Towaru wskazana  na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

  12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opubl. w Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

   

  II. Postanowienia ogólne. 

  1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej oraz  sprzedaży podmiotom realizującym zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art.49 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011r.  Nr 122, poz. 696 z późn.  zm.). 

  2. Klient może składać Zamówienie przez stronę www.bhppias.pl. Klient może porozumiewać się ze Sklepem Internetowym listownie (adres: ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin lub Omulno 2 78-600 Wałcz) lub drogą elektroniczna (adres: biuro@bhppias.pl) albo telefonicznie (nr 691579914 ).

  3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.

  4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

  5. Klientów Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. 

  6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego. 

  7. Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  8. Informacja o cenie podawana na stronie na stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III ust. 4 Regulaminu. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.

  9. Użytkownik korzystający ze strony internetowej Sklepu Internetowego zobowiązany jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.

  10. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.

   

  III. Rejestracja i składanie Zamówień.

  1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:

  1) wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego i akceptowaniu go przez Klienta i

  2) zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu i

  3) wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

  2. Po rejestracji Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego loginu  i hasła, które są poufne. Konsekwencje ujawnienia loginu i hasła przez Klienta osobom trzecim ponosi wyłącznie Klient.

  3. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się jego z Klientem oraz o łącznej Cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.

  4.Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.

  5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca potwierdza  otrzymanie Zamówienia oraz Cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i jest potwierdzeniem przez Klienta, że wie, że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny wskazanej w wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.

   

  IV. Dostawa Towaru.

  1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary przesyłką kurierską Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przelewem ponosi Klient w wysokości odpowiednio 13,70; przy Zamówieniu o wartości brutto powyżej kwoty 300 koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przy odbiorze Towaru ponosi Klient w wysokości 15,60; przy Zamówieniu o wartości brutto poniżej kwoty 300 koszty przesyłki Klient ponosi.

  2. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres wskazany w złożonym Zamówieniu.

  3. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić od jednego do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.

  4. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia.

   

  V. Sposoby zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru.

  Cena  za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone przez Klienta w następujący sposób:

  1)  za pobraniem, przy odbiorze Towaru, z tym zastrzeżeniem, że przy wartości Towaru wyższej niż 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), cena za Towar może być zapłacona jednie w sposób określony w pkt 2-3,

  2)  przelewem (tradycyjnym) na rachunek bankowy Sprzedawcy nr:

  52 1090 1320 0000 0001 0973 0772 - BZWBK

  3)  za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online.

  Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności: tradycyjny przelew bankowy, płatność online i kartą płatniczą za pośrednictwem PAYU, płatność gotówką przy odbiorze oraz dostarcza Towaru w następujący sposób: kurierem.
   

  VI. System rabatowy.

  1. System rabatowy kierowany jest do Klientów Sklepu Internetowego i dotyczy wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.

  2. Do przyznania rabatu uprawnia wyłącznie Zamówienie złożone poprzez stronę internetową Sklepu internetowego.

  3. Wysokość zamówień generujących rabat, wysokości rabatów oraz ilość dni obowiązywania określa aktualna tabela rabatów znajdująca się w zakładce rabaty strony internetowej Sklepu internetowego. Przez wysokość zamówienia rozumiemy wartość  brutto zamówienia, po odliczeniu rabatu, który już Klient posiada.

  4. W przypadku zmian wartości w tabeli rabatowej, nabyte rabaty nie ulegają zmianom.

  5. Rabat obowiązuje dla wszystkich kolejnych zamówień na kwotę powyżej 300 brutto złożonych w okresie obowiązywania rabatu.

  6. Okres obowiązywania rabatu liczony jest od dnia potwierdzenia Zamówienia.

  7. Rabat przydzielany jest:

      1) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty,

      2) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po nadaniu przesyłki.

  8. Ceny widoczne na stronach sklepu są cenami nieuwzględniającymi rabatu – rabat dla Zamówienia przeliczany jest każdorazowo po aktualizacji koszyka.

  9. W przypadku nabycia prawa do kilku różnych poziomów rabatów, naliczany jest rabat najwyższy.

  10. Przyznane rabaty nie sumują się.

  11. Rabat liczony jest od kwoty netto każdego z zamówionych produktów.

  12. Rabat obejmuje wyłącznie ceny produktów. Nie dotyczy kosztów przesyłki.

  13. Rabat przyznawany jest dla konkretnego konta a nie osoby.

  14. System rabatowy obowiązuje na czas nieokreślony. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w naliczaniu rabatów w zależności od polityki cenowej producentów towarów oferowanych w Sklepie Matopat24 oraz sprzedaży produktów i zestawów produktów w cenach promocyjnych poza systemem rabatowym. Zmiany w naliczaniu rabatów i sprzedaży w cenach promocyjnych, o których mowa w zadaniu poprzednim, nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień.

   

  VII. Postępowanie reklamacyjne.

  1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień  wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.

  2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy. 

  3. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: biuro@bhppias.pli określać dane Klienta, jego adres, numer  Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową. 

  4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 21 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną.  

  5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. 

  6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy. 

   

  VIII. Odstąpienie od umowy 

  1. Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wszedł w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).

  2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz jego skutków zawiera Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

  3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 VIII.

  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowey, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.

  5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. . 

  6. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.

  7. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin na koszt Kupującego.

  8. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.

   

  IX. Odpowiedzialność Sprzedawcy. 

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu. 

  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

  2) skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

  3) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

  4) Treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej  Sklepu Internetowego. 

  5) za niedostępność stron internetowej Sklepu Internetowego  wskutek siły wyższej oraz zachowań Klienta oraz osób trzecich.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

   

  X. Spory  między Stronami. 

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania strony występującej w charakterze powoda.

   

  XI. Prawa autorskie.

  1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

   

  XII. Postanowienia końcowe.

  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego  postanowienia niniejszego Regulaminu.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dna 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014, poz. 827) .

  3. Regulamin odwiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

     Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego BHP PIAS

  INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   

  POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
   

  Prawo odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno). 

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. BHP PIAS z siedzibą w Omulno 2, 78-600 Wałcz o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą. 

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

   

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   

  Skutki odstąpienia od umowy

   

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Rzecz/rzeczy, które Państwo otrzymali w związku z umową proszę odesłać lub przekazać nam tj. BHP PIAS z siedzibą w Omulno 2, 78-600 Wałcz adres magazynu ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin.

   niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

   

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

   

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   

   

   

  Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego BHP PIAS www.bhppias.pl

   

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   

   

  BHP PIAS AGATA PIASECKA                                                  ………………………………………

  Omulno 2                                         miejscowość i data

  78-600 Wałcz

   

   

   

  Ja/My(*)…………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………

  Adres konsumenta(-ów)………………………………………………

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  Data………………………

   

   

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl